Τεχνικές Υπηρεσίες

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στο οργανόγραμμα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ περιλαμβάνεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στελεχωμένη με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες επιστημονικού τεχνικού προσωπικού. Η Εταιρία κατέχει πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α, Β και Γ (αρ. πιστοπ.: 390961968-MC, κατά ΕΛΟΤ 1429:2008) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών (id: 730). Δύναται να αναλάβει αρμοδιότητες Αναθέτουσας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας. Με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων έχουν καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα, για την εφαρμογή της νομοθεσίας των Δημοσίων Συμβάσεων.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών υποστηρίζεται από τα τμήματα Ταχείας Ωρίμανσης και Σχεδιασμού Έργων, Δημοσίων Συμβάσεων και Ειδικών Έργων, όπως προβλέπεται στο οργανόγραμμα της Εταιρείας, τα οποία στελεχώνονται από εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό (Διπλ. Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Οικονομολόγο, Νομικό) αυξημένης εμπειρίας και γνώσης.

 

Τεχνικές/Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Προγραμματισμός για την υποβολή προτάσεων, την ένταξη και την παρακολούθηση της υλοποίησης έργων, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες Συμβούλου στο Σχεδιασμό και την ταχεία Ωρίμανση Έργων
 • Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Υπηρεσιών, Προμηθειών
 • Τεχνικός Σύμβουλος Ειδικών Έργων
 • Εκπόνηση Μελετών

 

Υπηρεσίες υποστήριξης μετόχων, Ο.Τ.Α. και φορέων

Ενδεικτικά:

 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για την ωρίμανση και υποβολή στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 του έργου «Ανάπλαση Πάρκου “Ρουμανικών” μεταξύ των Οδών Βενιζέλου, Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης»

 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για την ωρίμανση και υποβολή στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Συκεών»

 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παύλου Μελά για την υποβολή στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ. και στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 του έργου: «Δημιουργική Επανάχρηση των Κτιρίων Στρατωνισμού και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου (Πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μέλα»

 • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου προς τις Υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά, για την ωρίμανση του έργου «Δημιουργική Επανάχρηση των Κτιρίων Στρατωνισμού και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου (Πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μέλα», μέσω Πλαισίου Δέσμευσης και Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, με φορείς αρμοδιότητας το ΥΠ.ΠΟ.Α., τον Δήμο Παύλου Μελά και τη ΜΟΔ Α.Ε., με τη χρηματοδότηση του εθνικού Π.Δ.Ε.

 

Διαχειριστική Επάρκεια

 • Η Εταιρεία έχει λάβει επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας από Πιστοποιημένο Φορέα, για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 (αρ. πιστοποιητικού: 390961968-MC)

 • Συγκεκριμένα, και όσον αφορά την κατηγορία τύπου Α, η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής που εκτελούνται με βάση το Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει), όπως έργα οικοδομικά, συγκοινωνιακά και δικτύων κοινής ωφέλειας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά/αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων κ.ά., καθώς και των τεχνικών μελετών τους. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι πράξεις τεχνικών έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία).

 • Όσον αφορά την κατηγορία τύπου Β, η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες/προμήθειες), όπως έργα/δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών γενικών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.ά. Η επιβεβαίωση τύπου Β καλύπτει τον φορέα για την εκτέλεση όλων των λοιπών πράξεων, πλην τεχνικών έργων και μελετών (περιλαμβανομένων και πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ), για τις οποίες ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ή την επιλογή ωφελουμένων.

 • Στην κατηγορία Γ υπάγεται η Εταιρεία, η οποία κατά δήλωσή της, ενδιαφέρεται για την επιβεβαίωση της επάρκειας μόνο για ειδικές δράσεις, δηλαδή εξειδικευμένες δράσεις ΕΚΤ, καθώς και λοιπές δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται με ίδια μέσα (δράσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ, ΜΚΟ κ.ά.) (επιβεβαίωση τύπου Γ). Η επιβεβαίωση αυτή δεν μπορεί να ισχύει για πράξεις, που υλοποιούνται με ίδια μέσα, αλλά περιλαμβάνουν αναθέσεις προς τρίτους συμβάσεων, ποσού για το οποίο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται διαδικασία διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

 • Η πιστοποίηση της Εταιρείας ως προς τη Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, της έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες σχεδιασμού και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων. Επιπλέον, η στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας με τις κατάλληλες ειδικότητες Μηχανικών, έδωσε στην Εταιρεία την προοπτική να αποτελέσει στο μέλλον, βασικό εργαλείο Τεχνικής Υποστήριξης των Ο.Τ.Α., των μετόχων της και άλλων φορέων της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης.