30
Μαΐ

Πρόγραμμα παροχής Τεχνικής Βοήθειας προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Συμπερίληψη των Προσφύγων και των Μεταναστών

 

Η Αναπτυξιακή της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) ανέλαβε το Πρόγραμμα παροχής Τεχνικής Βοήθειας προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Συμπερίληψη των Προσφύγων και των Μεταναστών!

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις 300.000 € και χρηματοδοτείται 100% από το Ίδρυμα  «Foundation Open Society Institute (FOSI)».

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ έχει εντάξει στις καταστατικές της αρχές τις κοινωνικές πολιτικές και ειδικότερα, τις πολιτικές ένταξης προσφύγων και μεταναστών και μέσα από τη νεοσύστατη Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει το Πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτονομίας και υποστήριξης των προσφύγων που ζουν στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα θα αφορά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της υποστήριξης των προσφύγων και μεταναστών και θα πραγματοποιήσει την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την προσιτή στέγαση, η οποία θα καλύπτει τις μελλοντικές ανάγκες στέγασης ευπαθών ομάδων και την οριστικοποίηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων στη Θεσσαλονίκη.

Οι δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης και συμπερίληψης των προσφύγων και μεταναστών θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των εγκάρσιων ικανοτήτων  τους με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ, τη μη τυπική εκπαίδευση, την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη συμμετοχή στην κοινότητα, την υποστήριξη σε υπηρεσίες παροχής ψυχοκοινωνικής βοήθειας από πολιτιστικούς διαμεσολαβητές/ διερμηνείς  καθώς και εργαστήρια στη μεταγεννητική περίθαλψη.