2
Δεκ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, Αρ. Πρ.457

Θεσσαλονίκη, 28.11.2019
Αριθμ. Πρωτ: 457

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου)

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
(ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης ως εταίρος του έργου “Smart Rural Entrpreneurship”
(SMART RURAL) του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία‐ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V‐B “Balkan ‐
Mediterranean 2014‐2020”» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δείτε την Αίτηση εδώ

Leave a Reply