17
Ιαν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 20/17-01-2020

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000

ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 17/01/2020

Αρ. πρωτ. 20

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την ανάθεση προμήθειας βιβλίων διδασκαλίας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο “Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection – HELIOS” και κωδικό: GR/00162/IMPL JK, με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται κάτωθι.

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών

Χρηματοδότηση/Φορέας Χρηματοδότησης:  Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Αντικείμενο Ανάθεσης: προμήθεια βιβλίων διδασκαλίας (cpv: 22112000-8)

Τεχνικές Προδιαγραφές – Εκτιμώμενη Δαπάνη:

Τίτλος Συγγραφέας Ενδεικτική τιμή ανά τμχ (με ΦΠΑ)
Κλικ στα Ελληνικά Επίπεδο Α1 εφήβων Μαρία Καρακύργιου, Βικτωρία Παναγιωτίδου 23,19 €
Κλικ στα Ελληνικά Επίπεδο Α2 Μαρία Καρακύργιου, Βικτωρία Παναγιωτίδου 21,17 €
Κλικ στα Ελληνικά Επίπεδο Β1 Μαρία Καρακύργιου, Βικτωρία Παναγιωτίδου 35,28 €
Κλικ στα Ελληνικά Επίπεδο Β2 Μαρία Καρακύργιου, Βικτωρία Παναγιωτίδου 35,28 €
Κλικ στα Ελληνικά Επίπεδο Γ1 – Τόμοι Α και Β (ΣΕΤ) Μαρία Καρακύργιου, Βικτωρία Παναγιωτίδου 35,50 €

Όροι & προϋποθέσεις:

  1. Τα ανωτέρα συγγράμματα πρέπει να είναι των εκδόσεων: «Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας»
  2. Η τιμή της προσφοράς θα παραμείνει σταθερή για όλη τη διάρκεια του προγράμματος (ένα έτος), με δυνατότητα παράτασης κατά ένα επιπλέον έτος το μέγιστο.
  3. Η συνολική ποσότητα παραγγελίας αναμένεται να φτάσει έως 300 τεμάχια (βιβλία ανεξαρτήτως τίτλου).
  4. Οι παραγγελίες θα γίνονται τμηματικά, για ένα έτος (με δυνατότητα παράτασης), σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
  5. Οι παραγγελίες θα πρέπει να εκτελούνται (παράδοση των παραγγελμένων βιβλίων) εντός πέντε (5) ημερών.
  6. Η πληρωμή της παραγγελίας θα γίνεται εντός των επόμενων δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία παράδοσης.

Υποβολή προσφορών:  αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το επαγγελματικό email του υποψηφίου προμηθευτή,στο πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, γραφείο 106α, email:  info@mdat.gr  , έως την 23-01-2020, ώρα 14:00.

Έγγραφα προσφοράς: οικονομική προσφορά (συνημμένο έντυπο)

Πληροφορίες: κα. Μ. Καρανικόλα, τηλ. 2313 31 74 33

Η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών

Leave a Reply