11
Φεβ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, αρ. πρωτ. 61/11-02-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1,  546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000

ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλ.: 2313 31 77 12

email: info@mdat.gr

Θεσσαλονίκη, 11.02.2020

Αριθμ. Πρωτ: 61

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου)

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης ως εταίρος του έργου με κωδικό Τ1ΕΔΚ-02454 «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση, μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)», που εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δείτε την Αίτηση εδώ

Leave a Reply